Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

FEBRER
2014
Ple municipal 28/02/2014

ple-municipal-28022014


MOCIÓ PER LA CORRECTE APLICACIÓ DEL REDACTAT DE L’ ORDENANÇA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LES TAXES PER LA ENTRADA DE VEHÍCLES A TRAVES DE LES VORERES,  Y LA MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL Nº 9 EN EL SEU REDACTAT EN L’ EPIGRAF Nº 2

En data 14 de setembre de 2012 el grup municipal d’Ara Reus va presentar dues mocions amb les que preteníem,  la primera,  l’ actual ordenança sobre l’ us de les Vies i Espais Públics, es dones el compliment correcte e integra del seu redactat i la eliminació de l’ apartat d’ observacions en l’ imprès de sol·licitud de la Llicencia d’ accés de vehicles.

La segona demanaven que es modifiques l’actual ordenança fiscal número 9, epígraf 2, per tal de evitar i suprimir  duplicitats de la taxa de recollida d’escombraries a totes aquelles vivendes familiars, unifamiliars particulars que disposen d’un garatge en la seva vivenda inclòs en la mateixa referència cadastral.

Ara Reus entén que l’epígraf 2 de la balança fiscal número 9 que exposa Locals destinats a aparcaments Familiars (unifamiliars o comunitaris)  està produint en molts casos una duplicitat en el fet imposable de la taxa d’escombraries sobre una mateixa referència cadastral de una vivenda familiar o unifamiliar ja aplicada en l’epígraf número 1.

És a dir, una família que viu en una vivenda unifamiliar i que disposa d’un espai de garatge – ja contemplat en el projecte constructiu de la vivenda – i que sol·licita en gual per poder accedir al garatge amb el seu vehicle se li demana segons el cas a exigir la sol·licitud d’ alta d’ activitat i comunicació ambiental annex III i posteriorment una vegada realitzar el tràmit corresponent a aplicar dos taxes d’escombraries. Una per la vivenda i una altra per el garatge. Aquest fet genera una duplicitat de l’impost per una mateixa taxa.     

L’objectiu que tenia Ara Reus amb aquestes mocions era la d’evitar la en l’ ordenança nº 17 l’ incorrecte interpretació de la Llei d’ activitat 20/2009 i la  duplicitat en les taxes d’escombraries  que es produeix en l’ aplicació ordenança nº 9, que  afecten directament a l’economia familiar  i que sota el nostre criteri només té un afany recaptatori. 

Des de el nostre punt de vista entenem que l’epígraf 2 en tots els seus trams de la ordenança fiscal número 9 s’hauria d’incorporar el següent text:  Locals destinats a aparcaments Familiars (unifamiliars o comunitaris) que no formin part de la referència cadastral de l’habitatge habitual.

Des d’Ara Reus denunciem que el departament tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Reus en la majoria dels casos en les plantes baixes destinades a garatge d’ús particular que superen els 100 m2 i que corresponen a una única vivenda i una única referència cadastral no interpreta correctament la Llei prevenció i control ambiental de les activitats 20/2009 de 4 de desembre de la Generalitat de Catalunya i els obliga als sol·licitants del gual a iniciar un tràmit de comunicació annex III codi 12.46 sobre activitats, perquè siguin donats d’alta com a local amb una activitat.

Definició d’activitat de la llei 20/2009 article 4 punt - c diu el següent:

Activitat. L’ explotació que es duu a terme en un determinat centre o establiment ramader, industrial, miner, comercial, de serveis o altres i que està integrada per una instal·lació o mes de una

Definició de centre o establiment de la Llei 20/2009 article 4 punt-d diu el següent:

Centre o establiment. El conjunt d’ edificacions d’ edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen una unitat física diferenciada i en el qual una mateixa persona o empresa titulars exerceixen una activitat o mes de una.

Definició de Titular de la Llei 20/2009 article 4 punt-e diu el següent:

Titular. La persona física o jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, te un poder econòmic determinat sobre l’ explotació tècnica de l’ activitat o les activitats.

Per un altre banda el codi 12.46 del Annex III de la Llei 20/2009 sobra Activitats sotmeses al règim de comunicació diu el següent:

Codi 12.46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles, amb una superfície superior a 100 m2.

Ara Reus vol destacar que la Llei 20/2009 del 4 de desembre legisla en tots els seus Annexes i apartats i codi de referència a totes les activitat obligades a la tramitació en la Agencia tributaria Estatal de l’ alta del model 036 de Activitats econòmiques.

El nostre grup municipal ja va anunciar que en ciutats com Tarragona, Gavà, Viladecans, Badalona... només tenen una ordenança fiscal que regula la recollida d’escombraries i residus, bé les vivendes particulars o locals comercials o industrials. En concret la ciutat de Tarragona en la seva ordenança fiscal número 7 deixa clar en el seu article 3 apartat D el següent text: Els locals que s’utilitzin coma pàrquing que tinguin la corresponent placa de gual, però no figurin dins l’ IAE, i en els quals no s’exerceixin activitats empresarials pròpies de pàrquing, no estaran subjectes a la taxa. 

Sobre aquestes dues mocions, el govern de Reus format per CIU i PP va votar en contra, i el Regidor de medi-ambient, Sr. Marcos Massó, va al·legar aleshores que:  Nosaltres complim la Llei 20/2009. El que passa és que això és un tema d’ordenances fiscals, i nosaltres no podem canviar una ordenança fiscal quan vulguem.

Si que l’estem estudiant, si que l’estem preparant, i sota l’informe del Sr. interventor el proper mes, el proper ple, sortiran aquestes ordenances que es quan vostès podran votar en contra o a favor. Però si que estem complint la Llei 20/2009. ”

Sobre aquest dos punts dir que les ordenances es poden modificar en sessió plenària sempre que aquest hi doni la seva aprovació per majoria i que encara estem esperant els informes i les modificacions de les ordenances que nosaltres proposàvem al setembre del 2012.

El Sr. Massó afegia que: aquest Ajuntament fa complir rigorosament tant les normes autonòmiques com les municipals, que són aplicables en aquest cas, no podria ser d’una altra manera...  Respecte a la segona moció, de moment no es pot eliminar l’apartat d’observacions d’habitatges unifamiliars perquè a tots els aparcaments de més de 100m2 la Llei 20/2009 exigeix la comunicació ambiental, la qual cosa significa que l’ajuntament no pot anar contra la llei.

Atès que el grup municipal Ara Reus ha tingut accés a la sentencia número 40/2014 de l’ onze de febrer de 2014 del jutjat del contenciós administratiu nº1 de la ciutat de Tarragona.

Atès que l’Ajuntament de Reus és la part demandada d’aquesta sentencia.

Atès que en els fonaments jurídics de la sentencia posen de manifest que donat que, en aquest moment no consta que en el garatge es produeixi cap mena de bé destinat a la venta o consum de cap mena de gènere; ni tampoc es vengui, llogui o s’obtingui lucre extern amb l’aparcament de vehicles, essent aquesta la única activitat a considerar, hem de concloure que l’activitat del garatge privat sense rendiment extern no està continguda en l’àmbit de l’aplicació de la Llei 20/2009 i en conseqüència no poden ser-li imposades les obligacions que de la mateixa es deriven.

Atès que resulta improcedent el requeriment municipal impugnat, que ha de quedar sense efecte, des del mateix moment en que la pròpia resolució municipal reconeix que el sol·licitat és una llicència per un gual particular.

Atès que el jutge falla a favor de la persona demandant i que per tant no té raó en la exigència de sol·licitar i tramitar un alta d’ activitat i comunicació ambiental annex III en els habitatges unifamiliars particulars sense activitat.   

I amb la finalitat de donar solució a aquesta situació de mal interpretació de la Llei 20/2009 per part de la regidoria de medi ambient i  pels motius anteriorment exposats, ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Que es compleixi correctament en tots els seus tràmits l’ actual ordenança sobre l’ us de les Vies i Espais Públics i que respecti integrament el contingut de l’ article 63 punt b apartat b.1 i b.2 que no limita en cap cas en menys o més superfície de 100 m2 el garatges de vivendes de us particular amb una sola referència cadastral.   
  2. Que es procedeixi a l’ eliminació de l’ apartat de observacions en l’ imprès de sol·licitud de Llicencia d’ accés de vehicles pel que fa referència a locals ubicats en vivendes unifamiliar i dedicats exclusivament a pàrking que superin en mes de 100 m2 ja que aquesta observació no es reflexa en l’ actual Ordenança municipal sobre l’ us de les Vies i els Espais Públics.    
  3. Que es modifiqui en la propera sessió plenària l’actual ordenança fiscal número 9, epígraf 2, en el següent redactat Locals destinats a aparcaments Familiars (unifamiliars o comunitaris) que no formin part de la referència cadastral de l’habitatge habitual, per tal de suprimir la duplicitat de la taxa de recollida d’escombraries a totes aquelles vivendes familiars, unifamiliars particulars que disposen d’un garatge en la seva vivenda inclòs en la mateixa referència cadastral.


PREC PERQUÈ S’ADOPTIN LES MESURES NECESSÀRIES PER POSAR FI A LA SITUACIÓ DE PRECARIETAT LABORAL DEL PARC DE BOMBERS DE REUS

La nostra comarca hauria de tenir cobertes de manera efectiva i permanent les seves necessitats en matèria de prevenció i extinció d'incendis i especialment a la nostra ciutat degut a la gran quantitat de riscos potencials.

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya del Parc de Reus s’han adreçat a tots els alcaldes del Baix Camp, zona on el parc dóna cobertura, per informar-los de nou de la situació en que es troba el municipi per les polítiques en matèria de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya.

El mínim de bombers que hauria de tenir el parc de bombers de Reus és de 9 bombers. Des de que es va començar a fer recompte en data 21/12/2013, han estat 6 dies en els quals el parc de bombers de Reus ha estat sota mínims de personal. Aquest fet ha impedit cobrir la guàrdia amb els mínims establerts per la nova política del Govern de la Generalitat.

S’han donat situacions en que els bombers de Reus han hagut de fer cobertures als parcs de bombers de Cambrils i d’altres municipis de Catalunya per falta d’actius.

Actualment el cos de bombers es troba en una situació de precarietat laboral i des del nostre Consistori s’han de buscar les eines que millorin les condicions laborals dels bombers i que es cobreixin totes les necessitats de manera efectiva en matèria de prevenció i extinció d’incendis.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus fa les següents precs:

  1.  Declarar el suport de l' Ajuntament de Reus al Parc de Bombers de la nostra ciutat en matèria de personal i recursos materials que dificulta i fins i tot pot arribar a impossibilitar l'exercici de les serveis de manera efectiva .
  2. Demanar a la Generalitat de Catalunya a adoptar les mesures necessàries que posin fi a la situació precària del Parc de Bombers de Reus i, a aquest efecte, garanteixi la dotació mínima necessària de bombers, d'equipaments i de vehicles.
  3. En cas que la Generalitat no doni resposta i no es cobreixin les necessitats de personal, que sigui l’Ajuntament de Reus el que busqui els mecanismes legals i els recursos econòmics per a que es puguin cobrir les places mínimes establertes per llei.   
  4. Comunicar aquest prec al Parc de Bombers de Reus, als Ajuntaments del Baix Camp i a totes les delegacions dels sindicats.


PREC PERQUÈ S’EXECUTI L’OBRA DEL PAS DE VIANANTS ELEVAT A L’AVINGUDA SANT BERNAT CALBÓ

L’avinguda Sant Bernat Calbó és una de les artèries principals de doble carril de la ciutat de Reus. Aquesta avinguda dóna entrada i sortida als vehicles que es dirigeixen en direcció avinguda Països Catalans, carretera de Cambrils i/o carretera de Salou. 

A més aquesta via uneix un sector urbà comprés dintre del Barri Monestirs de Reus amb una zona industrial. Malauradament és un dels carrers on hi ha un gran nombre d’accidents anualment..

A l’alçada de l’avinguda Sant Bernat Calbó nº 43 hi ha un pas de vianants que uneix aquests dos sectors de la ciutat i sobre el que el govern de la ciutat de Reus es va comprometre a fer un pas elevat que ajudaria a reduir la velocitat dels vehicles, i així disminuir el nombre d’accidents que es produeixen en aquesta avinguda.

Aquest compromís d’executar l’obra es va fer arribar, per part d’aquest govern,   al President i a membres de la junta de l’Associació del Barri Monestirs i se’ls hi va comunicar que es duria a terme abans del 31 de desembre del 2013.

A dia d’avui encara no s’ha fet el pas elevat de vianants.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus fa les següent prec:

  1. Que s’executi l’obra del pas elevat de vianants a l’avinguda Sant Bernat Calbó a l’alçada del número 43 tant aviat sigui possible.

PREGUNTA PER CONÈIXER QUAN TÉ PENSAT L’EQUIP DE GOVERN INSTAL·LAR EL PARC I/O ZONA INFANTIL DEL BARRI MONESTIRS

En el barri Monestirs no hi ha cap parc ni espai destinat a l’esbarjo, l’oci i el joc dels infants del barri. En les tres visites que ha fet l’equip de govern amb els veïns i representants del barri sempre s’ha manifestat el ferm compromís a realitzar un parc per a que els nens i nenes del barri puguin gaudir d’un espai lúdic a l’aire lliure.

Segons ens han informat el veïns aquesta zona de joc podria situar-se en el carrer Miami.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus fa la següent pregunta:

Quan té pensat l’equip de govern instal·lar el parc i/o zona infantil del Barri Monestirs?


Com col·laborar amb AraCatalunya?