Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

ABRIL
2014
Ple municipal 11/04/2014

ple-municipal-11042014


MOCIÓ  CONTRA LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DE LA CIUTAT DE REUS

El dia a dia es converteix en vertaderes carreres d’obstacles per a persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. L’activitat quotidiana es veu minvada davant la incapacitat de recórrer els carrers pel número d’esglaons, voravies altes, voreres estretes bloquejades per arbres... i davant la necessitat més que evident d’un major nombre de rampes que millorin la seva accessibilitat i amb això posar els espais públics al mateix nivell per a tots.

Les barreres ens impedeixen avançar en la integració social, ens limiten en la nostra capacitat de desplaçar-nos o de relacionar-nos; la seva eliminació és una necessitat per a la majoria de la població: persones amb discapacitat, persones amb dificultats per comunicar-se, persones amb mobilitat reduïda temporal o permanent, gent gran, persones que utilitzen cotxets d’infants o de la compra.

La tendència general és que en els processos de planificació, desenvolupament i gestió de les zones urbanes del futur es contemplin les necessitats de totes les persones, independentment de la seva edat, condició o circumstància, amb criteri de no discriminació, per a la qual cosa la implantació de l’accessibilitat universal és una eina imprescindible.

Des d’Ara Reus hem aportat en alguna comissió informativa de territori i urbanisme fotografies amb punts negres de la ciutat on les barreres arquitectòniques dificulten i impossibiliten la mobilitat a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

A la ciutat hi ha diverses entitats, associacions, programes de ràdio... que defensen i promouen la realitat d’aquests col·lectius.

Pels motius anteriorment exposats, el grup municipal Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Que l’Ajuntament de Reus i la Regidoria d’Urbanisme duguin a terme un estudi de les barreres arquitectòniques de la nostra ciutat i que es planifiquin els seus arranjaments.
  2. Que s’estudiï la possibilitat d’incloure en els propers pressupostos una partida econòmica per a realitzar les modificacions necessàries detectades.
  3. Que l’Ajuntament de Reus i la Regidoria d’Urbanisme realitzi aquest treball conjuntament amb les entitats, associacions i col·lectius de discapacitats i de mobilitat reduïda mitjançant taules de treball i participació.


MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ GRADUAL D’UNA XARXA PÚBLICA DE PUNTS D’ACCÉS WI-FI LLIURE I GRATUÏT EN CENTRES PÚBLICS DE REUS

La societat del segle XXI viu immersa en la era de la informació, i això ha contribuït, sense cap dubte, a l'expansió vertiginosa de les noves tecnologies. Avui en dia, les telecomunicacions han aconseguit un nivell de desenvolupament que està convertint al món en la profetitzada ciutats globals, en la que la implantació d'Internet està jugant un paper important en la generació, l'accés i l' intercanvi d'informació en tots els àmbits de la vida moderna: comerç, educació, cultura, ciència i tecnologia, oci, etc.

L'abaratiment dels equips informàtics i dels serveis d'accés a les denominades autopistes de la informació ha aconseguit que aquesta tecnologia estigui cada vegada més a l'abast de creixents sectors socials. La disponibilitat de les transmissions sense fil ha vingut a afegir noves potencialitats, al facilitar l'accés a la “xarxa” des de pràcticament qualsevol lloc del nostre planeta.

En aquest context, són ja nombroses les ciutats que han apostat per crear les infraestructures necessàries per a dotar de cobertura sense fil als seus corresponents municipis. Així, i per circumscriure'ns a l'àmbit geopolític més pròxim, els serveis públics de punts d'accés Wi-Fi augmenten en ciutats i municipis.

Dins d'aquesta línia, molts municipis estan fent una aposta decidida per implantar aquesta nova tecnologia als seus corresponents àmbits territorials, per a oferir als ciutadans un servei d'accés universal a la informació, un valor afegit que, a més de contribuir a la qualitat de vida dels veïns, suposen un atractiu per als visitants potencials i un indubtable increment de les oportunitats de negoci local.

Des d’Ara Reus entenem, per les raons exposades, que l'Ajuntament de Reus ha de fer un esforç per implantar aquesta tecnologia a diferents zones d'accés públic del nostre municipi, ja que la tecnologia sense fil és cada vegada més assequible tècnicament i econòmicament, i els costos de la seva implantació no serien massa onerosos per a les arques municipals, al poder-se beneficiar de múltiples fonts de finançament externes, al mateix temps que representaria un important benefici social immediat.

Pels motius anteriorment exposats, el grup municipal Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Iniciar per part de l'Ajuntament de Reus les accions i gestions necessàries conduents que permetin la implantació gradual d'una xarxa pública de punts d'accés Wi-Fi lliure i gratuït a Internet en diversos punts i centres públics del nostre municipi.
  2. Traslladar la present moció en la seva totalitat i el resultat del present acord al conjunt de la població a través dels mitjans de comunicació municipals, així com a totes les associacions i col·lectius de la nostra localitat.


PREC PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE REUS REALITZI UN ESTUDI PER CREAR UNA ÀREA DE SERVEIS PER A AUTOCARAVANES

La ciutat de Reus es troba situada al cor de la Costa Daurada, i és reconeguda turísticament com a ciutat de compres, gastronòmica, cultural així com pel seu patrimoni d’estil modernista i per la seva estreta vinculació amb l’universal arquitecte Antoni Gaudí.

En la l’actualitat la nostra ciutat està oberta al món i cada any són més els turistes que la visiten. Havent un petit anàlisis de les nostre infraestructures veiem que Reus no està preparada per acollir el turista  que practica l’autocaravanning.

Per norma general els que practiquen el turisme de caravanes comparteixen una mateixa manera de ser. Es tracta d'un turisme sostenible i de qualitat, unes condicions que també es donen en aquells que decideixen viatjar en camper. Els usuaris del caravanning defensen la llibertat per poder decidir què fer, quan i on.

Des d’Ara Reus defensem que la nostra ciutat hauria d’estar adaptada per a captar aquest tipus de turisme i defensem que comptar amb una àrea d'acollida per a autocaravanes representa avantatges com la utilització racional de l'espai d'estacionament en temporada alta, la prolongació de la temporada turística, l'increment de l'oferta de places turístiques sense necessitat de crear noves estructures urbanístiques, la creació de llocs de treball per al manteniment de les àrees d'acollida i la potenciació del comerç local, especialment els negocis de restauració.

Aquest espai reservat hauria de tenir unes característiques compatibles amb l'ús de l'autocaravana com allotjament: ha de complir, en la mesura del possible, condicions com estar situat en un lloc pròxim al centre o dels mitjans públics de transport, amb el sòl compacte i pla - un pendent inferior al 2,5%.

També ha de ser un lloc segur i tranquil, raonablement lluny d'espais excessivament sorollosos com els de reunió nocturna o les autopistes, les places han de tenir, aproximadament, 8 per 3,5 metres, que facilitin la maniobra, ha d'haver accessibilitat per vehicles de fins a vuit metres de llarg, i els arbres no poden tenir branques sota una alçada de 3,5 metres.

Per tant, els elements mínims que constitueixen una àrea de serveis són una plataforma on es situï l'autocaravana per a tota l'operació i disposi d'una reixa connectada a la xarxa de la depuradora d'aigua, una arqueta o embornal que vagi al clavegueram per buidar el contingut del dipòsit del vàter i una aixeta per al subministrament d'aigua neta.

El grup municipal Ara Reus fa el següent prec:

  1. Que l’Ajuntament de Reus realitzi un estudi i desenvolupi un pla d’execució per la creació d’una àrea de serveis per a autocaravanes.

 

PREGUNTA SOBRE EL PÀRKING DE LA RIERA MIRÒ AMB CONFLUÈNCIA AMB RIERA D’ARAGÓ

A inicis de febrer el pàrking de zona blava de la riera de Miró amb confluència amb la riera d’Aragó va iniciar unes reformes per convertir-se en un pàrquing d'última generació.

Segons les informacions publicades aquest emplaçament disposarà de  de sensors de llums per indicar-ne l'ocupació (tal i com existeix en els aparcaments subterranis) i fins a dues places per a vehicles elèctrics (2 cotxes i 3 motos) amb punt de càrrega incorporat.

L'àrea de mobilitat de l'Ajuntament, a través de l'empresa Amersam que gestiona els aparcaments municipals, va informar que el cost de la remodelació seria de 60.000 euros.

El grup municipal Ara Reus fa les següent preguntes:

  1. Quan té previst l’Ajuntament de Reus finalitzar les obres del pàrking de la Riera Miró amb confluència amb la riera d’Aragó? 

 

PREC PER AUGMENTAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DE SERVEIS SOCIALS

El passat 24 de febrer va tenir lloc la conferència anual sobre l’estat de la ciutat que va pronunciar l’Alcalde de Reus, Carles Pellicer. Durant la seva exposició l’Alcalde va afirmar que L’Ajuntament de Reus disposarà finalment de 2 milions d’euros per a inversions després que hagi tancat l’exercici 2013 amb un romanent de tresoreria d’1,1 milions d’euros. Aquesta quantitat s’afegirà als 900.000 euros que ja tenia el consistori per a inversions.  

L’Alcalde Carles Pellicer va explicar que el milió d’euros del romanent de tresoreria de l’any passat es destinaria a un projecte que l’executiu local té al cap però que no ha volgut desvetllar.

Tenint en compte la situació de precarietat que estant patint algunes famílies reusenques, el nostre grup municipal creu que aquesta partida hauria d’estar destinada integrament a serveis socials i en programes d’assistència i menjadors per a les famílies que més ho necessiten.

El grup municipal Ara Reus fa el següent prec:

  1. Que l’Ajuntament de Reus destini integrament el 1,1 milions d’euros de romanent de tresoreria de l’exercici 2013 a programes de serveis socials. 


Com col·laborar amb AraCatalunya?