Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

JULIOL
2012
Ple municipal 06/07/2012

ple-municipal-06072012


MOCIÓ PER GARANTIR QUE LA CONTRACTACIÓ SOTA ELS PRINCIPIS DE TRANSPARÈNCIA, PUBLICITAT I LLIURE CONCURRÈNCIA

El clientelisme polític és un intercanvi extraoficial de favors, en el qual els titulars de càrrecs polítics regulen la concessió de prestacions, obtingudes a través de la seva funció pública o de contactes relacionats amb ella, a canvi de suport electoral. És un fenomen que es mou moltes vegades en aquella zona difusa entre lo legal i lo il·legal, que introdueix pràctiques que posen en dubte, fins i tot a la pròpia ètica política.

La setmana passada vam viure un episodi d’un possible cas de tràfic d’influència a les empreses municipals. En aquest cas era un extreballador d’ Innova que estava encarregat de les tasques de control de les obres de manteniment a les escoles municipals que havia denunciat per “possible tràfic d’influències” d’alts càrrecs del holding municipal.

Segons les informacions publicades, arran d’una demanada interposada pel seu acomiadament, s’haurien descobert la existència de presumptes incompatibilitats entre alts càrrecs i empreses subcontractades per Innova tenint en compte que aquestes empreses desenvolupaven les mateixes feines que desenvolupava l’extreballador.

De fet aquesta no és la primera vegada que em sentit a parlar de “clientelisme, favoritisme o vicis ocults”. Aquestes tres paraules les va pronunciar en més d’una ocasió l’actual Alcalde de Reus, Carles Pellicer, referint-se a la gestió socialista com a un modus operandi que haurien practicat durant més de 30 anys a la ciutat de Reus.

Encara que ja sabem que totes les empreses municipals disposen els seus departaments de Recursos Humans que reben els Currículums de centenars de persones, creiem que hem de fer un pas endavant en les polítiques de transparència i participació ciutadana.

Creiem que és moment de fer noves polítiques de transparència. Reus va votar un canvi polític i estem convençuts que podem apostar per una nova transparència. Els polítics tenim un deure amb el ciutadà que és apropar l’administració pública al ciutadà i trencar amb la imatge que els polítics practiquem el clientelisme polític.

Tots els reusencs han de tenir les mateixes oportunitats laborals davant de les ofertes d’ocupació que es publiquin i s’ofereixin des de l’Ajuntament i també com a tutelar de les empreses municipals.

Pels motius anteriorment exposats, ara Reus proposa adoptar els següents acords:

 1. Publicar en mitjans de comunicació i en la pàgina web de l’ajuntament totes les ofertes que es generin per l'Ajuntament, pels seus organismes autònoms i empreses municipals.
 2. Articular comissions de control i seguiment en la contractació pública per garantir que tant la contractació realitzada per l'Ajuntament com pels seus organismes autònoms i empreses municipals es dugui a terme sota els principis de transparència, legalitat, publicitat i lliure concurrència.


MOCIÓ SOL·LICITANT EL CANVI D’HORA DELS PLENS MUNICIPALS

L’article 9.2 de la Constitució Espanyola enuncia que, “Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Tanmateix en el Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Reus es recull en l’article 65 que “Les sessions de l’Ajuntament en Ple seran públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones, en els termes establerts en l’article 18 de la Constitució, en relació a l’article 70 de la Llei 7/1985.”

Actualment celebrem els plens municipals els matins del primer divendres de cada mes i en 1 any que ara Reus porta com a grup municipal no hem vist mai més de 20 persones assegudes en aquest noble saló. Som conscients que hem guanyat en difusió i audiència amb les retransmissions en streaming mitjançant Internet però, des d’ara Reus, creiem que no n’hi ha prou i que aconseguiríem major quòrum si es celebressin el plens municipals les tardes del dijous a partir de les cinc de la tarda.

Donat que els polítics som els representants del poble hauríem de fer un esforç per apropar-nos una mica més a la ciutadania per tal de garantir més participació ciutadana i facilitar l’accés a la informació local que es tracta en aquest saló de plens.

Pels motius anteriorment exposats, ara Reus proposa adoptar els següents acords:

 1. Que les sessions plenàries de l’Ajuntament de Reus es celebrin el primer dijous de cada mes a partir de les 17 hores.  


PREC PER GARANTIR QUE S’ ADEQÜIN LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA ELS GANXETS ABANS QUE COMENCI EL CURS 2012-2013

Els pares i mares de l’escola Els Ganxets tenen un sentiment d’indignació després de conèixer que la Generalitat ha suspès la construcció del nou edifici, al costat de les instal·lacions provisionals en barracons. En la reunió que ha tingut Ara Reus amb alguns dels pares i mares ens han transmès el descontent general que hi ha degut a que fins fa pocs dies l’Ajuntament els hi va comunicar que s'havien aprovat les obres de per construir el nou edifici i que ara es troben sense la nova escola i que no es convertiran en Institut.

Després de mantenir algunes converses i d’explicar la difícil situació que travessa tant l’Ajuntament com la Generalitat, el pares i Mares ens han fet arribar un document en el que demanen que com a mínim s’intenti millorar les instal·lacions i s’adeqüin dignament per tal que els seus fills puguin gaudir, no només d’una educació de nivell, si no també d’unes instal·lacions dignes d’una escola pública.

La majoria de les famílies estan molt contentes amb la educació i el tipus d’ensenyament que s’imparteix al centre i l’ambient que es respira. Els pares ens han afirmat que els nens i nens van contents a l’escola però que troben que hi ha un seguit de deficiències que s’haurien de millorar donat que el nou edifici no es construirà. A continuació li farem esment d’algunes de les observacions:

 • Accés a l’escola, unes escales amb cantons vius molt perilloses, una escala amb pendent sense barana.

 • Al costat de les escales hi ha un final de ciment, acompanyat de terra que quan plou fa capa l’escales.

 • Hi ha un boca de rec trencada que s’ha quedat en forma de punxa a l’entrada de l’escola que es bastant perillosa.

 • Els dies de pluja es creen moltes zones de fang.

 • El passadís de l’escola és multifuncional. Es converteix en zona de jocs els dies de pluja i els dies que fa molt de sol ja que no hi ha cap aixopluc ni cobert en tot el pati.

 • No hi ha aire condicionat i dintre dels barracons fa una calor que insuportable.   

 • Per aquests motius el grup municipal Ara Reus fa el següent prec:

  1.- Que l’ajuntament de Reus es comprometi a adequar i millorar les instal·lacions de l’Escola Els Ganxets abans que comenci el curs escolar 2012-2013 segons el llistat de millores que han proposat els pares i mares.

 

PREGUNTA EN RELACIÓ AL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS DE REUS

En la reunió duta a terme el 14 de desembre de 2009, el Consell General de l’ Institut de Museus de Reus aprovà el conveni col·lectiu del personal laboral del propi Institut per als anys 2009-2012 i aquest fou publicat al BOP de Tarragona amb data de 7 de juliol de 2010.

Segons el propi conveni estableix que per a l’any 2012, la productivitat assenyalada en el punts anteriors es veurà incrementada en 200 Euros. Per aquelles persones que des del mes de gener fins al desembre de 2011 tinguin un índex d’absentisme inferior al 5%, la productivitat del 200 euros del 2012 s’incrementarà en 100 euros. Es farà efectiva el febrer del mateix anys i s’aplicarà sense perjudici de que estableix el punt 6 del propi Annex 1.

Aquest assumpte també el volem fer extensiu a tots el treballadors de l’Ajuntament i altres Organismes com poden ser els treballadors de l’Institut Municipal IMFE.

Hem de recordar que el comitè d'empresa fa mesos que reclama el pagament de la productivitat pendent del conveni anterior, aproximadament 1.800 euros per a cada treballador. A aquesta qüestió hem d'afegir la negociació del conveni laboral per als propers anys on el comitè vol analitzar quina és la repercussió del Pla d'Ajust que el govern ha redactat davant les dificultats de les finances i recursos municipals, el nou sistema que se'ls ha proposat d'una nova distribució de la citada productivitat i altres modificacions que el govern ha plantejat com ara un hipotètic increment de la jornada laboral o el futur dels interinatges, entre altres temes.

Per aquest motius Ara Reus fa les següents preguntes,

 • En quin es troba la negociació amb els treballadors de l’Ajuntament de Reus?

 • Es té previst pagar la productivitat tant dels treballadors de l’Ajuntament com del personal laboral de l’ Institut de Museus i l’Institut Municipal IMFE?

 

PREGUNTA EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ D’UN ARQUITECTE TÈCNIC A AMERSAM

Segons ha pogut conèixer el grup municipal Ara Reus, AMERSAM ha contractat en data de 1 de juny de 2012 a un treballador – arquitecte tècnic – que desenvoluparà tasques de reparació i manteniment d’instal·lacions pròpies i alienes dels centres educatius de la ciutat i que donarà suport al projecte de centralització dels subministraments elèctrics i de climatització de les escoles.

Per aquest motius ara Reus fa les següents preguntes,

 • Per quins motius l’empresa ATOM ha deixat de prestar aquests servei?

 • En el cas que no es necessitin aquests serveis volem saber si els farà aquesta persona?

 • Perquè no s’ha aprofitat al personal tècnic de l’Ajuntament (que en tenim i de molt qualificat) abans de contractar a un altra arquitecte tècnic?

 • Té alguna cosa a veure la contractació d’aquesta persona amb la rescissió del contracte amb l’empresa ATOM?


Com col·laborar amb AraCatalunya?