Ple municipal 10/05/2013

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ per mantenir la partida econòmica del 2012 en el exercici del 2013 per la programació del Teatre Fortuny

El Teatre Fortuny, des de fa un segle, ha significat per a Reus i el seu entorn, el centre de l'activitat teatral i cinematogràfica, havent estat el seu escenari, càtedra de les indicades activitats culturals, ja que per ell han passat els noms més significatius, al llarg del temps.

El Fortuny, neix en un moment d'expansió econòmica i d'ebullició cultural, lligat a una Societat - El Círcol -, que reflecteix amb fidelitat l'ambient social i econòmic de la ciutat. La trajectòria del teatre ha anat paral·lela al desenvolupament de Reus i en tot moment ha estat el vincle de la ciutat, en la seva concepció més àmplia.

El Teatre Fortuny, ha estat també un centre d'atracció d'àmbit provincial, ja que

possiblement és l'únic local de la seva categoria, que ha unit a la població tarragonina a l'entorn del seu escenari.

La creació del Consorci del Teatre Fortuny passava per assegurar el futur cultural d’una ciutat i d’un país, amb l’objectiu de poder oferir activitats del Teatre amb la qualitat que la tècnica moderna requeria, i amb unes instal·lacions d'acord amb la categoria del Teatre. Per això, en una situació d'evident manca de locals adients per a la manifestació i desenvolupament de la cultura, en totes les seves branques, i davant la crisi que pateix en l'àmbit teatral i cinematogràfic, convenia que la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial de Tarragona i l'Ajuntament de Reus, unissin els seus esforços a fi de procurar un nou període d'activitat del Teatre Fortuny, mitjançant la seva restauració i modernització, per a la presentació als ciutadans de qualsevol manifestació artística o cultural.

El Consorci del Teatre Fortuny de Reus (que gestiona aquest teatre, el Bartrina, CAER i el festival Trapezi) va acomiadar el passat 24 de maig a cinc treballadors fixos. Les persones acomiadades són: tres tècnics, una administrativa i la cap dels festivals Trapezi i Cos, que han de començar d'aquí a pocs dies.

La crisi del Fortuny, que encara no tenia programació, es va fer evident fa tres setmanes, quan la Generalitat va anunciar que sortia del consorci, en acord amb les altres dues institucions que el formen. Llavors es va acomiadar el director i el gerent del centre, que havien estat nomenats feia 16 mesos.

Davant d’aquesta situació d’incertesa i orfandat cultural a la ciutat de Reus i amb l’objectiu de redreçar les polítiques de cultura de la nostra ciutat, Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

1.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya perquè es mantingui la partida econòmica del 2012 en el exercici del 2013 per la programació del Teatre Fortuny per tal d’assegurar el futur cultural de Reus.

2.- Enviar, amb caràcter d’urgència, aquesta proposta al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris.  


MOCIÓ per crear i celebrar lA "FIRA PER L'OCUPACIÓ" amb la finalitat de combatre l’atur de la ciutat de Reus

En el context de crisi global i atenent a la situació concreta del nostre municipi amb més de 11.000 aturats, i patint les conseqüències de les polítiques de contenció que el govern central trasllada als ajuntaments en forma de restriccions i prohibicions a la contractació, es converteix en necessitat plantejar solucions locals a la desocupació i l'estancament de l'activitat econòmica, comptant amb la participació de tots els agents implicats.

Entenent que, els ajuntaments són l'administració més propera al ciutadà i per tant els que més capacitat tenen d'actuar de forma immediata en el territori, com a entitat pública que palpa la realitat de manera directa i permanent i reconeixent que els ajuntaments no són aliens a la greu situació social i econòmica, ni la permanent destrucció de llocs de treball, el grup municipal Ara Reus assumeix, més enllà de les competències que les diferents administracions tenen per llei, com una obligació principal per a les entitats locals la definició d'una estratègia clara per al foment de l'activitat econòmica, per facilitar la implantació de noves inversions empresarials i la formació i qualificació dels recursos humans del territori, amb l'objectiu central de la creació d'ocupació.

Tot reconeixent les limitacions que el nostre ajuntament té d’acord amb la legislació actual, entenem que tenim l'obligació i l’oportunitat de convertir-lo en un espai institucional i ciutadà per al desenvolupament econòmic, en un facilitador per al progrés econòmic i social del territori, per al dinamisme empresarial i per a la inserció laboral, implementant a nivell local solucions concretes que contribuiran a la gestió del problema.

Amb aquest objectiu, emparat en el reconeixement jurídic de l'article 140 de la nostra Constitució, que proclama el principi de l'autonomia dels municipis, plantegem la celebració d'una Fira per l’ocupació per aconseguir l'impuls del desenvolupament econòmic i l'ocupació del nostre municipi, atorgant a la nostra institució local el seu paper d'agent institucional clau en la dinamització econòmica i social de l'entorn, ja que pot operar amb més eficàcia en el disseny i execució de polítiques i serveis eficaços de desenvolupament econòmic i ocupació.

Estem convençuts que les autoritats locals poden i s'han de convertir en subjectes actius per dinamitzar els mercats de treball territorials, contribuint no només al foment de noves inversions empresarials, sinó també a la qualitat de l'ocupació que es pugui generar, contactant directament amb el teixit empresarial per conèixer les seves necessitats reals, i facilitar-li les nous projectes de generació d'ocupació en el municipi i fomentant la participació i cooperació de sindicats i col · lectius socials en el disseny de formules cooperatives que canalitzen la contractació en l'àmbit local.

L’atur a Reus (segons dades del mes de març de 2013) es situa en 11.014 persones i l’atur juvenil a Reus es xifra en gairebé 1.000 joves menors de 25 anys. A més de les 5.543 persones entre els 25 i els 44 anys que també es troben en situació de desocupació laboral. Per fer una comparació, al maig del 2011 l’atur de la ciutat de Reus es va situar en 9.744 persones. És a dir, dos anys més tard la ciutat ha patit un increment de 1.270 persones.

A més, la institució local ha de treballar per aconseguir que els mercats de treball locals siguin cada vegada més transparents, fer circular la informació, socialitzar i democratitzar la generació de informació i accés a nous llocs de treball, i que tots els ciutadans tinguin a la seva disposició les opcions de treball que sorgeixin en l'àmbit local, per la qual cosa igualment proposem la creació d'un servei virtual, que gestioni i publiciti les ofertes i demandes d'ocupació i negoci a nivell local, fent servir les Tecnologies de la informació i comunicació i les xarxes socials.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

1.- Crear i celebrar la Fira per l’ocupació a nivell local en la que es donin cita els diferents agents socials i institucions relacionades amb la generació d’ocupació i inversions al nostre municipi. Convocant a Sindicats, Associacions d'Empresaris, Comerciants i Industrials, representants d'Associacions socials, i veïnals, ONG, ETT’s i partits polítics amb l'objectiu de conèixer necessitats, expectatives i projectes i concretar una estratègia local per al foment de la activitat econòmica i la generació d'ocupació, fomentant fórmules de cooperació que canalitzin la contractació local.

2. Crear un servei virtual de gestió d’ofertes i demandes d’ocupació, amb l'objectiu d'assegurar la màxima difusió i transparència en l'accés a la informació relativa a demandes i ofertes d'ocupació a nivell local, implementat a través de les TIC, web i xarxes socials, donant a conèixer el mateix a través dels mitjans de comunicació i el tauler virtual de l’Ajuntament de Reus i/o Mas Carandell - IMFE.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER RECLAMAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE RESTABLEIXI LES CONDICIONS QUE FINS EL CURS ANTERIOR HI HAVIA ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE CATALUNYA

Atès que les mesures d’austeritat que pateixen els centres educatius van en contra del dret a una educació digna, d'igualtat i de qualitat per tothom.

Atès que aquest curs els docents de baixa mèdica no estan sent substituïts fins al cap de 10-15 dies.

Atès que els centres es veuen obligats a desmuntar els sistemes de reforç i desdoblaments de grups per tal de cobrir les absències dels docents malalts.

Atès que s’està penalitzant al professorat que emmalalteix i que actualment el professorat ja està patint un règim d’austeritat per les condicions econòmiques imposades.

Atès que s'han reduït les plantilles del professorat, però, en canvi, s'ha augmentat el nombre d’alumnat per aula.

Atès que s’han reduït i modificat les beques de menjador, transport i llibres de text; s’ha suprimit la subvenció del projecte de reutilització de llibres de text; s’han eliminat les subvencions de les AMPES com a entitats i les ajudes per abaratir les despeses de les activitats extraescolars i les acollides matinals.

Atès que s’ha introduït una taxa en la FP.

Atès que s’han retallat els programes de qualificació professional, els serveis educatius (com el personal dels Centres de Recursos Pedagògics, el dels Equips d’Assessorament Psicopedagògics…), les Aules d’Acollida per a alumnat nouvingut, les vetlladores i les auxiliars per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, els auxiliars de conversa de llengües estrangeres…

Atès que tot plegat va en detriment d’un ensenyament de qualitat.

Atès que els Consells Escolars, les AMPES i el professorat d’aquest municipi han expressat que aquesta mesura no millora l’educació en temps de crisi i malmet les condicions mínimes per a l’ensenyament que fins el darrer curs es garantien.

Atès que aquestes retallades van en contra dels drets dels infants i alumnes a rebre en condicions l’educació que per llei i dret els correspon.

(L’Estatut de Catalunya diu: “Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i en condicions d’igualtat... La Generalitat ha de garantir aquests drets”)

Atès que l’ensenyament públic és finançat amb els impostos de la ciutadania.

Atès que, aquestes retallades no són mesures adequades ni per a sortir de la crisi econòmica, ni per a millorar l’educació, ni per fer-la més equitativa i reduir el fracàs escolar.

Atès que aquest consistori vol donar recolzament als pares i mares, AMPES, Consells Escolars i Claustres del professorat signants del document en el que expressen malestar pel tractament que dóna l’administració a aquest tema i demanen que es tornin a cobrir les baixes del professorat des del primer moment.

ACORDS

Per tot això, els regidors d’aquest Ajuntament proposem al ple de municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Demanar al Departament d’Ensenyament que garanteixi les substitucions dels mestres i dels professors malalts, en horari complert, en el termini màxim de 2 dies.

Segon.- Demanar al Departament d’Ensenyament que es redueixi la ràtio d'alumnes.

Tercer.- Demanar al Departament d’Ensenyament que restableixi les aportacions per les beques de menjador, transport i llibres de text.

Quart.- Demanar al Departament d’Ensenyament que restableixi la subvenció del projecte de reutilització de llibres de text; les de les AMPES com a entitats i les ajudes per abaratir les despeses de les activitats extraescolars i les acollides matinals.

Cinquè.- Demanar al Departament d’Ensenyament que suprimeixi la taxa en la FP.

Sisè.- Demanar al Departament d’Ensenyament que es suprimeixin les retallades en els programes de qualificació professional, en els serveis educatius (com el personal dels Centres de Recursos Pedagògics, el dels Equips d’Assessorament Psicopedagògics…), en les Aules d’Acollida per a alumnat nouvingut, en les vetlladores, en les auxiliars per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en els auxiliars de conversa de llengües estrangeres…

Setè.- Enviar, amb caràcter d’urgència, aquesta resolució al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC), ARA REUS I LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) EN NOM DE LA PLATAFORMA SOS ESCOLA PÚBLICA DE REUS I DE LES PERSONES A TÍTOL INDIVIDUAL I COL·LECTIU QUE SIGNEN LA PROPOSTA, PER TAL DE RECLAMAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE RESTABLEIXI LES CONDICIONS QUE FINS EL CURS ANTERIOR HI HAVIA ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE CATALUNYA

Atès que les mesures d’austeritat que pateixen els centres educatius van en contra del dret a una educació digna, d'igualtat i de qualitat per tothom.

Atès que aquest curs els docents de baixa mèdica no estan sent substituïts fins al cap de 10-15 dies.

Atès que els centres es veuen obligats a desmuntar els sistemes de reforç i desdoblaments de grups per tal de cobrir les absències dels docents malalts.

Atès que s’està penalitzant al professorat que emmalalteix i que actualment el professorat ja està patint un règim d’austeritat per les condicions econòmiques imposades.

Atès que s'han reduït les plantilles del professorat, però, en canvi, s'ha augmentat el nombre d’alumnat per aula.

Atès que s’han reduït i modificat les beques de menjador, transport i llibres de text; s’ha suprimit la subvenció del projecte de reutilització de llibres de text; s’han eliminat les subvencions de les AMPES com a entitats i les ajudes per abaratir les despeses de les activitats extraescolars i les acollides matinals.

Atès que s’ha introduït una taxa en la FP.

Atès que s’han retallat els programes de qualificació professional, els serveis educatius (com el personal dels Centres de Recursos Pedagògics, el dels Equips d’Assessorament Psicopedagògics…), les Aules d’Acollida per a alumnat nouvingut, les vetlladores i les auxiliars per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, els auxiliars de conversa de llengües estrangeres…

Atès que tot plegat va en detriment d’un ensenyament de qualitat.

Atès que els Consells Escolars, les AMPES i el professorat d’aquest municipi han expressat que aquesta mesura no millora l’educació en temps de crisi i malmet les condicions mínimes per a l’ensenyament que fins el darrer curs es garantien.

Atès que aquestes retallades van en contra dels drets dels infants i alumnes a rebre en condicions l’educació que per llei i dret els correspon.

(L’Estatut de Catalunya diu: “Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i en condicions d’igualtat... La Generalitat ha de garantir aquests drets”)

Atès que l’ensenyament públic és finançat amb els impostos de la ciutadania.

Atès que, aquestes retallades no són mesures adequades ni per a sortir de la crisi econòmica, ni per a millorar l’educació, ni per fer-la més equitativa i reduir el fracàs escolar.

Atès que aquest consistori vol donar recolzament als pares i mares, AMPES, Consells Escolars i Claustres del professorat signants del document en el que expressen malestar pel tractament que dóna l’administració a aquest tema i demanen que es tornin a cobrir les baixes del professorat des del primer moment.

És per tots aquests motius que elS grups municipals del PSC, ARA Reus i CUP Reus proposen al Ple, a petició de la Plataforma SOS Escola Pública de Reus i de les persones a títol individual i col·lectiu que han signat en suport d’aquesta, l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Demanar al Departament d’Ensenyament que garanteixi les substitucions dels mestres i dels professors malalts, en horari complert, en el termini màxim de 2 dies.

Segon.- Demanar al Departament d’Ensenyament que es redueixi la ràtio d'alumnes.