La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament, fa una crida als propietaris de solars abandonats perquè els cedeixen per a nous usos

3. DanielRubio MediAmbient AraReus SolarsL’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Medi Ambient, ha fet un nou pas en la política per fer front a la inseguretat i la imatge de deixadesa que causen els solars abandonats a la ciutat, i ha fet una crida als propietaris perquè posin els terrenys a disposició d’altres ciutadans disposats a donar-los un nou ús de manera temporal. La iniciativa se suma a les accions d’informació, sensibilització i sanció que porta a terme la regidoria per recordar als propietaris la seva obligació de tenir els solars en condicions de seguretat i salubritat.

La regidoria ha iniciat una prospecció per conèixer els possibles solars en terrenys urbanitzables, els propietaris dels quals estarien disposats a cedir-ne l’ús de manera temporal, abans d’iniciar-ne el procés d’urbanització. L’Ajuntament crearà una fitxa per a cada un dels solars disponibles, amb la informació necessària sobre el propietari i el terreny: emplaçament, disponibilitat de serveis com llum i aigua, plantacions, etc...

Una vegada l’Ajuntament tingui la màxima informació possible sobre l’oferta de solars disponibles, valorarà —d’acord amb els propietaris dels terrenys— quin és el millor ús possible que se’ls pot donar, i es buscaran els possibles destinataris. Els nous usos que es podran donar als solars són variats: agrícoles, cívics, esportius, etc…

La relació final entre propietaris i usuaris es concretarà amb un acord entre les dues parts, del qual l’Ajuntament en quedarà al marge.

Fins al moment, ja hi ha 6 propietaris interessats en el projecte.

Cartes a 500 propietaris de solars
Els primers propietaris interessats en el projecte ja s’han posat en contacte amb l’Ajuntament, en resposta a la carta que la regidoria de Medi Ambient ha enviat als 500 propietaris d’uns 1.300 terrenys de la ciutat qualificats cadastralment com a solars.

En la carta, la regidoria recorda l’obligació dels propietaris de conservar-los en condicions de seguretat i salubritat. L’abandonament d’aquests terrenys, comporta el creixement d’abundant vegetació, amb el conseqüent perill d’incendi que ocasiona especialment en aquesta època de l’any, l’acumulació de brossa, i la proliferació de rates i insectes.

La carta cita l’ordenança municipal de Neteja i la llei d’Urbanisme per requerir les obligacions dels propietaris, alhora que recorda que, segons la perillositat per als béns i per a les persones que suposi el mal estat del solar, l’Ajuntament iniciarà procediment d’ordre d’execució, amb la imposició de multes coercitives per un import d’entre 300 a 3.000 euros, en cas d’incompliment, que es podran reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació o mitjançant l’execució subsidiària dels treballs per part de l’Ajuntament i a càrrec del propietari.

L’enviament de la carta s’ha demostrat com un instrument eficaç. L’any passat es van netejar un total de 54 solars després d’enviar una carta semblant a la d’enguany.

Aquest any 7 propietaris ja ens han notificat que netejaran el solar.

Expedients de neteja
L’Ajuntament de Reus va realitzar durant el 2016 un total de 101 requeriments a propietaris de solars en mal estat o abandonats perquè procedeixin a realitzar-ne la neteja i manteniment. Es tracta de finques que per la seva situació d’abandonament suposen un risc per motius d’higiene o possibilitat d’incendis.

D’aquests 101 requeriments de neteja, 80 s’han finalitzat desprès que els propietaris hagin dut a terme els treballs de neteja, 21 continuen en tràmit, i 3 ja han iniciat el tràmit per execució subsidiària per part de l’Ajuntament.

Procediment de control de l’estat dels solars
La regidoria de Medi Ambient i Ocupació és la responsable del control que els solars privats compleixin els requisits de manteniment i neteja. El procediment que se segueix és el següent:

  • Qualsevol instància o queixa és objecte d’obrir un expedient administratiu: Denúncia de particular, d’ofici pels serveis tècnics, comunicat interior d’una altra àrea, acta de la policia local, etc.
  • Es realitza una inspecció del solar i es determina el seu estat. Es valora la superfície de la parcel·la, el tipus de residus si n’hi ha, l’estat de conservació, la possible existència de plagues urbanes, i el perill d’incendi o per a les persones. I es fa una proposta d’actuació: Arxiu, requeriment de neteja, actuació immediata quan hi ha perill per a la salut de les persones, i cost estimat d’acord amb l’ordenança municipal reguladora dels preus públics.
  • Si hi ha prous motius per assegurar que pot haver-hi danys personals o als bens es qualifica com a urgent i es notifica al propietari perquè el netegi amb un termini de 5 dies, en cas que no ho faci es realitza immediatament una neteja subsidiària passant el cost al propietari.
  • Si no és urgent es fa un requeriment de neteja al propietari advertint-lo que en cas de no fer-ho es realitzarà l’execució forçosa per part de l’ajuntament i se li assigna el cost de neteja.
  • Si passat un temps no es té resposta, es torna a fer una inspecció i en cas que no hagi estat netejat es realitza la neteja subsidiària.