Ara Reus celebra que la seva proposta de reestructuració d'Innova sigui acceptada pel govern de Reus

 

Roda de Premsa - Acord Reestructuració Empreses 02Cervera: No és una acord polític. És un acord de ciutat, que teníem l’obligació de presentar i defensar-lo per garantir llocs de treball, la qualitat de serveis, que garantitza la continuïtat de les competències delegades i salvaguarda els interessos de la ciutat.

Ara Reus s’ha mostrat molt satisfet amb la tasca realitzada en les darreres setmanes amb la presentació i defensa d’un model de reestructuració de les empreses municipals, que ha rebut el vist-i-plau de l’equip de govern i amb el que s’ha transaccionat i consensuat una proposta definitiva.

Des del partit municipalista es celebra que s’hagi arribat a un acord vista la proposta efectuada per Ara Reus que, entre altres, també complia amb els objectius fixats pel tècnics i govern de la ciutat i que comptava amb l’informe positiu de l’Interventor qui considera que la proposta compleix LRSAL, compleix rati d'endeutament, no afecta al Període Mig de Pagament i que comportava un reforç de la situació "de mercat" de l'empresa 2 (sigui en etapa1  o etapa 2) i no tanca la disponibilitat, en el futur, de cap recurs ni actiu patrimonial en cas de necessitat.

La proposta d’Ara Reus i el seu corresponent vot favorable passava per acceptar la proposta d’incorporar RELLSA a l’empresa número 2, en el moment que jurídicament i tècnicament sigui possible, evitant així l’abandó d’aquesta en una empresa aïllada  i deixant a REDESSA com empresa de segon nivell, independent i fora del grup d’empreses. El principal motiu d’aquest pla és evitar que la caixa única amb la que es disposaran els saldos de les empreses del grup 2, es vegi obligada a cobrir els desequilibris financers que provocaria l’ impagament del cànon  Metrovacesa de 37.6 milions d’euros. Ara, l’escenari definitiu també comptarà amb la fusió de Tecnoparc i Gupsa que seran absorbides per Redessa.

En la segona etapa, aquest pla també seguirà la proposta del grup municipalista. Reus Esport i Lleure serà integrada en la societat Reus Serveis Municipals, la fusió de AMERSAM i Reus Transport i la integració de Redessa en la societat número 2 quan hagi resolt el crèdit de la Fira.

Jordi Cervera ha definit aquest com un acord de ciutat i no polític.  És un acord que teníem l’obligació de presentar i defensar-lo, que garanteix llocs de treball, la qualitat de serveis, que garantitza la continuïtat de les competències delegades i salvaguarda els interessos de la ciutat. Aquest acord recull les necessitat de la ciutat i garantitza la continuïtat i la qualitat dels serveis que es mereix el ciutadà.

El portaveu d’Ara Reus també ha mostrat el seu sentiment agredolç. En primer lloc perquè després de 3 anys és la primera vegada que el govern es deixa ajudar per un partit de la oposició, i en aquest cas, per la necessitat d’un vot. I en segon terme, perquè durant els gairebé 3 anys de legislatura l’actual govern de CIU i PP no han fet una reestructuració empresarial d’acord a les necessitats del nostre municipi fet que demostra la manca d’estratègia i full de ruta.

Les úniques condicions marcades per Ara Reus han estat la creació d’un comitè de seguiment d’aquesta reordenació a la que hi assistirà un tècnic qualificat del partit per tal de poder fer el seguiment de totes les operacions, la presència d’un tècnic d’Ara Reus per la elaboració del Pla estratègic de RELLSA i la coordinació entre Ajuntament i un tècnic d’Ara Reus de la comunicació circumscrita del procés de reestructuració. Destacar que aquestes figures no són retribuïdes ni per la seva tasca ni en l’assistència a les reunions derivades del procés.  

Paraules per a la resta de partits

El portaveu d’Ara Reus ha demanat a la resta dels partits de l’oposició que es sumin a la proposta. Aquest vot favorable es demana en base a que la reordenació és necessària amb independència dels colors polítics, ja que està marcada legislativament, jurídicament i tècnicament, i no deixa moltes alternatives tenint en compte la situació que pateix la nostra ciutat.

Un NO a la nostra proposta és no voler salvaguarda els serveis de la ciutat. Dir no, significa no voler salvar els llocs de treball de les empreses municipals i dels organisme autònoms. No es qüestió política, es qüestió de ciutat, ha destacat Cervera.  

En cas que el govern no hagués acceptat la proposta d’Ara Reus, la ciutat hauria patit la dissolució de Rellsa i Tecnoparc, que hauria posat en joc el reingrés de tot el personal de Reus Esport i lleure a l'Ajuntament (per algunes de les competències impròpies que s'estan duent a terme). També s’haurien d’haver destinat beneficis de l'Ajuntament a amortitzar crèdits i la impossibilitat de finançar noves inversions amb crèdit.

En matèria de competències s’haurien perdut serveis que té actualment l’Ajuntament i que s’haurien vinculat a la Generalitat com són:

  • Serveis socials: SAD, Teleassistència, Servei atenció a la dona, programa d'atenció domiciliària, Servei de transport adaptat, PIRMI...
  • Programes d’Immigració
  • Salut pública: Drogodependència
  • OMIC (Oficina de consum)
  • Educació: Llars d'infants, Oficina escolarització,
  • Joventut
  • Activitats estiu, Parc de Nadal...
  • IMFE
  • Cooperació
  • Conveni Canal Reus...

Cervera ha recordat que, tot i la reordenació que assolirà l’Ajuntament amb aquest acord de ciutat, s’ha d’explicar que el deute acumulat de l’Ajuntament i les empreses seguirà essent de 355M€, que difícilment el govern complirà el seu objectiu de reducció del deute previst a finals del 2015 en 260 M€ i que no es tenen les garanties de cobrament del cànon de Metrovacesa.